Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Lesia Markiv, IČO 44608799, DIČ 1080308295 so sídlom Kvetinarska 30, 821 06, Bratislava, Slovenská Republika (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú :

adresa: Kvetinarska 30, 821 06, Bratislava, Slovenská Republika

email: info@markiv.sk

telefón: 0940 305 160

 

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

 II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol, a ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky 

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním údajov pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt),
 • poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (www.essensparfumy.sk) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok
 • právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť  Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov
2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich              v celom rozsahu prijímate
2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 21.10.2022

 

 IX. Cookies a ich použitie

 • Súčasné webové stránky, vrátane našej stránky www.essensparfumy.sk , využívajú tieto súbory na to, aby vytvorili pre každého návštevníka svoju stránku čo najlepšou, najzaujímavejšou, aby zákazníkovi uľahčili jej používanie , ale zároveň nám umožnili prevádzkovať našu stránku efektívne. Využívať ich môžme my, ako prevádzkovateľ našej webovej stránky alebo tretie osoby, ale iba v prípade, ak nám k tomu poskytnete súhlas.
 • Cookies sú malé textové súbory, ktoré si webová stránka uloží na počítači používateľov. Ide ale o tzv súbory pasívne t.z., že neobsahujú žiadne ďalšie softwérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa, ktorý ma prístup k Internetu (počítač, smart phone alebo iné).
 • Súbory Cookies sa používajú najmä na štatstické účely, na účely nastavovania napr. zvukových preferencií a na marketingové účely. Ak si ich ale želáte zablokovať alebo vymazať, môžte tak urobiť v nastaveniach svojho prehliadača. Ten si môžete prispôsobiť tak, aby Váš prehliadač odmietal všetky súbory Cookies alebo len súbory Cookies tretích strán. Nezabudnite tak urobiť v každom prehliadači, ktorý používate.
 • Môžete tiež odstrániť každý súbor Cookie, ktorý už bol uložený. Nastavenia je nutné prispôsobiť samostatne pre každý prehliadač a počítač, ktorý používate.
 • V prípade, že tak urobíte, naša webová stránka na Vašom prehliadači nemusí fungovať bezchybne, niektoré jej funkcie môžu byť nefunkčné, niektoré sa Vám nemusia zobraziť. Ďalej, zobrazované reklamy nebudú prispôsobené Vašim preferenciám a môžu sa častejšie opakovať.
 • Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete na webovej stránke http://www.aboutcookies.org